Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • Het financieel en moreel steunen van zusters en paters uit Vianen en omgeving of hun opvolgers bij het missie- en ontwikkelingswerk in het buitenland;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Contacten met betrokkenen te leggen en te onderhouden;
 • Het inzamelen van gelden ten behoeve van hiervoor benoemde zusters en paters of hun opvolgers.

Het voorgaande heeft ook betrekking op al wat wordt ondernomen ten behoeve van het kindertehuis Jacaranda.

Beleidsplan

Het Beleidsplan is er op gericht om zoveel mogelijk gelden bijeen te brengen en met die gelden projecten in derde wereldlanden te ondersteunen.

Centraal daarbij staat de ondersteuning van paters en zusters die van oorsprong vanuit Vianen en omstreken naar die wereldlanden zijn uitgezonden om daar de projecten op te zetten.

In de “Stichting Mensen met een Missie” Vianen e.o. is ook de ondersteuning  voor het kindertehuis “Jacaranda Children’s Home” in Limbe (Malawi)  ondergebracht. 

De financiering geschiedt door het innen van:

 • Periodieke bijdragen
 • De jaarlijkse bijdrage actie.

Alle deelnemers kunnen zelf aangegeven of de bijdragen bestemd zijn voor:

 • De missieprojecten
 • Kindertehuis Jacaranda
 • Beiden.

Periodiek worden naar betrokkenen de gelden overgemaakt en jaarlijks wordt bepaald aan welke missieprojecten de gelden worden besteed. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o. wel geïnformeerd wordt en blijft over de gang van zaken van de projecten.

Alle financiële begunstig(st)ers van de Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o. ontvangen minstens twee keer per jaar informatie. Deze geschiedt indien gewenst:

 • Schriftelijk
 • via email
 • Publicatie in het parochieblad De Heilige Drie-eenheid
 • Via deze website